شاوری تیناکروم-طلایی-سفیدطلایی

شاوری تیناکروم-طلایی-سفیدطلایی